Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://dopobrania.pwn.pl, zwanego dalej w tekście „Serwisem” lub „dopobrania.pwn.pl”. W zakresie usług świadczonych droga elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U., z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej: „Regulamin”)
 2. Właścicielem Serwisu dopobrania.pwn.pl jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 5260152235, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł, zwane dalej w tekście „WN PWN
 3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną.
 4. WN PWN udostępnia niniejszy Regulamin użytkownikom Serwisu nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez użytkownika.
 5. Serwis dopobrania.pwn.pl służy do udostępniania użytkownikom plików i informacji zamieszonych w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Serwis nie zawiera elementów służących publicznej wymianie informacji, komentarzy, opinii czy spostrzeżeń.

II. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 1. Zasady ogólne dotyczą działania wszystkich działów Serwisu dopobrania.pwn.pl. Szczegółowe zasady korzystania z oferowanych przez Serwis działów zawarte są w dodatkowo w poszczególnych działach Regulaminu poniżej.
 2. Korzystanie z Serwisu dopobrania.pwn.pl jest bezpłatne i nie wymagania rejestracji rozumianej jako założenie konta w Serwisie. Dopobrania.pwn.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych funkcjonalności, które mogą być odpłatne. W takim przypadku zasady korzystania z nich będą szczegółowo określone w Regulaminie.
 3. Serwisowi dopobrania.pwn.pl przysługuje prawo ustalania zawartości Serwisu. Użytkownicy, mogą zgłaszać wnioski, sugestie i propozycje odnośnie zawartości Serwisu. Ewentualne kasowanie i modyfikacje treści oraz funkcji Serwisu będą dokonywane z uwzględnieniem charakteru Serwisu.
 4. Aby pobrać e-book z Serwisu należy kliknąć przycisk „Pobierz” znajdujący się przy opisie każdego e-booka a następnie podać swój adres e-mail oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Serwisu dopobrania.pwn.pl. Na podany adres mail Serwis prześle wiadomość umożliwiającą pobranie e-booka. Po otrzymaniu wiadomości należy potwierdzić chęć otrzymania e-booka, po czym system przekieruje na stronę dopobrania.pwn.pl, na której rozpocznie się automatyczne pobieranie e-booka. Mailowe potwierdzenie chęci otrzymania e-booka jest niezbędną metodą weryfikacji użytkownika w celu bezpieczeństwa oraz uniknięcia niepożądanych pobrań m.in. przez Googlebot.
 5. Z zastrzeżeniem ustępu 6, na pozostawiony adres e-mail w celu odebrania ebooka nie będą wysyłane żadne informacje marketingowe (w tym newsletter, reklamy bądź oferty) z wyjątkiem sytuacji, w której użytkownik sam dobrowolnie wyrazi zgodę i chęć otrzymywania powyższych materiałów marketingowych. Pozostawienie numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny również jest dobrowolne. Kontakt telefoniczny będzie wykonywany tylko w przypadku jeśli użytkownik sam wyrazi na to chęć, w postaci pozostawionej zgody.
 6. WN PWN umożliwia pobierane e-booków za darmo, jednak w zamian za to do e-booków dołączone są materiały WN PWN oraz partnerów WN PWN (w tym podmiotów, z grupy kapitałowej, do której należy WN PWN ), które mogą stanowić informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu pobrania e-booka użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na otrzymanie informacji handlowych załączonych do tego e-booka, ale jej niewyrażenie skutkuje brakiem możliwości otrzymania e-booka.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności zabrania się:

a. utrudniania innym użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
b. obciążania serwera obsługującego Serwis przez nadmierne generowanie ruchu na stronie internetowej Serwisu,
c. korzystania z plików pobranych z Serwisu w sposób służący celom komercyjnym lub w inny sposób wykraczający poza użytek osobisty, tj. poza użytek własny lub osób pozostających ze użytkownikiem w związku osobistym (pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego).

III. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 5260152235, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod[at]pwn.pl lub korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
 2. Dane użytkownika są przetwarzane w celu wysyłki pobranego e-booka a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód – także w celu przesyłania newslettera.
  Na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych, dane mogą być przetwarzane przez podwykonawcę, podmiot odpowiedzialny za wysyłkę newslettera w imieniu WN PWN – Freshmail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

IV. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. WN PWN świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi na rzecz użytkowników Serwisu: umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu; bezpłatne pobieranie e-booków.
 2. W ramach Serwisu WN PWN zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie łącznego wypełnienia czynności: (i) kliknięciu przez użytkownika przycisku „Pobierz” znajdującego się przy opisie każdego e-booka (ii) podania przez użytkownika jego adresu e-mail, (iii) potwierdzenia przez użytkownika zapoznania się z Regulaminem Serwisu dopobrania.pwn.pl oraz (iv) potwierdzeniu przez użytkownika w otrzymanej wiadomości mailowej chęci otrzymania e-booka. Zawarcie umowy i pobranie e-booka jest darmowe.
 4. Akceptując Regulamin użytkownik wyraża zgodę na automatyczne i natychmiastowe rozpoczęcie pobierania e-booka po zawarciu umowy w sposób przewidziany w ust. 3.
 5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczeniem w ramach Serwisu usług, wszelkie zastrzeżenia lub ewentualne zapytania należy składać na następujące adresy e-mail serwisy[at]pwn.pl lub drogą pisemną na adres właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać w swej treści adres e-mail użytkownika wykorzystany do korzystania z funkcjonalności Serwisu, jak również dokładny opis i powód reklamacji/zapytania/zastrzeżenia – w przypadku reklamacji wniesionych pisemnie również – dane kontaktowe i adres do korespondencji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez właściciela Serwisu który niezwłocznie informuje składającego reklamację za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, właściciel Serwisu ma prawo zwrócić się przed jej rozpatrzeniem do składającego reklamację o uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień stosowanie przedłuża okres rozpatrywania danej reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

V. Prawa autorskie i licencja

 1. Serwis dopobrania.pwn.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne oraz interaktywna aplikacja, stanowią własność Serwisu dopobrania.pwn.pl. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów w/w, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.
 3. Serwis dopobrania.pwn.pl nie jest nośnikiem informacji; każdy użytkownik powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową pobranych przez siebie treści. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, tj. na użytek własny lub osób pozostających ze użytkownikiem w związku osobistym (pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego).
 4. Użytkownik, w przypadku powzięcia w jakikolwiek sposób informacji, że umieszczone przez użytkownika w Serwisie materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej), zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym właściciela Serwisu na adres e-mail serwisy[at]pwn.pl.

VI. Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym umożlwiającym poprawne funkcjonowanie Serwisu::
• komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail;
• oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 9.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script;
wymagania sprzętowe: Procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, minimum 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019
 2. Właściciel Serwisu może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  – zmiana przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Serwisu wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy użytkownikiem a właścicielem Serwisu lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  – zmiana sposobu świadczenia w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
  – zmiana zakresu lub świadczenia w ramach Serwisu usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Serwisu.
 3. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie Serwisu. Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.