Skuteczne komunikowanie się z pacjentem

JADWIGA PIĄTEK
Skuteczne komunikowanie się z pacjentem
Opis

Artykuł pochodzi z czasopisma „Analiza przypadków. Pediatria” pod redakcją Teresy Jackowskiej.

W artykule omówiono następujące istotne zagadnienia:

  • kwestię komunikowania się lekarza z pacjentem i wpływ skutecznej komunikacji na przebieg procesu leczenia
  • problem otwartości lekarza na emocje pacjenta, także te negatywne oraz kwestię umiejętności konfrontacji z nimi
  • potrzebę lepszego przygotowania lekarzy do kontaktu z osobami doświadczającymi silnych skutków różnych zdarzeń życiowych oraz do przekazywania pacjentowi negatywnych informacji
  • potrzebę uświadomienia sobie przez lekarza, że każda ze stron ma wpływ na sukces (bądź jego brak) procesu komunikacji
  • zwrócenie uwagi na potrzebę uznania przez lekarza wpływu własnych emocji wyzwalanych w trakcie kontaktu z pacjentem oraz na konieczność przeanalizowania ich wpływu na proces komunikacji.
Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Zbadań wynika, że skuteczne porozumiewanie się z lekarzem przynosi pożytki na każdym etapie leczenia pacjenta, np. okazuje się, że dla wielu aspektów leczenia: przestrzegania zaleceń lekarza, zażywania leków, długości okresu rekonwalescencji, kluczowe jest postrzeganie lekarza przez pacjenta jako uważnego, troskliwego, pełnego szacunku, życzliwego. Taka ocena ze strony pacjenta ułatwia nawiązanie z nim kontaktu, zdobycie jego zaufania, co przekłada się wprost na zdobywanie od niego informacji przydatnych w diagnozie i leczeniu zarówno w czasie zbierania wywiadu lekarskiego, jak i później. Zaufanie pacjentów skutkuje możliwością przekazania im informacji o chorobie i leczeniu, znacząco zwiększa szansę wytworzenia właściwej postawy wobec choroby i leczenia, a nawet zmotywowania do zmian w trybie życia, koniecznych do zdrowienia. Skuteczna komunikacja może wreszcie przyjąć formę tzw. komunikacji terapeutycznej, w której chodzi o […]